Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUBOVÉ VÝSTAVY

                                                  
                       KLUB PEKINGSKÝCH PALÁCOVÝCH PSÍKŮ
 
Vás co nejsrdečněji zve na Klubovou výstavu  pořádanou dne 28. 3.  2020 v sále kulturního domu Lubná u Rakovníku 
                                                                                                                                        
se zadáváním titulů:    Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý jedinec BOJ, Nejlepší  veterán BOV,                                     Nejlepší pes a  feny výstavy,  Vítěz plemene  BOB,  Nejlepší z opačného pohlaví BOS
 a čekatelstvím: CAJC – ČR, CAC-ČR, Res CAC - ČR 
 
Program výstavy:  8,00  - 9,15 přejímka psů 
                                9.15  - 9,30 zahájení výstavy
                                9,30     posuzování v kruhu 
 
Delegovaný rozhodčí:    Mr. Stephen Randle  Goodwin (kennel  LANOLA United Kingdom)
 
 
 
UZÁVĚRKA  I. 3.3.2020  II. 10.3.2020
1. pes  450 CZK  550 CZK
2. pes a další  400 CZK  450 CZK
Štěňata, dorost, veteráni, mimo konkurenci  200 CZK  250 CZK
Soutěže  200 CZK  250 CZK
 
 
 
Přihlášení jedinci do třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné a mimo konkurenci nejsou považováni za prvního psa. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
 
 
ZAŘAZENÍ DO TŘÍD: třída štěňat:  4 -  6 měsíců  třída otevřená: od 15 měsíců třída dorostu: 6 -  9 měsíců třída vítězů: od 15 měsíců třída mladých: 9 - 18 měsíců třída veteránů: od 8 let mezitřída: 15 - 24 měsíců třída čestná: od 15 měsíců třída mimo konkurenci : od 15 měsíců v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.
 
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy vítězů nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem. 

 
SOUTĚŽE :
Nejlepší pár psů - do soutěže může majitel přihlásit svého psa a fenu, pokud byli oba na výstavě posouzeni. Nejlepší chovatelská skupina - chovatel může přihlásit nejméně tři jedince, kteří pocházejí z jeho chovatelské stanice, alespoň od dvou různých otců či matek a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.  Junior handling Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 9 – 12 let a 13 – 17 let. Základním požadavkem pro Junior handling je soulad mezi psem a jeho mladým vystavovatelem a správné předvedení. Naopak v této soutěži vůbec nezáleží na kvalitách psa (nehodnotí se zde pes, ale umění vystavovatele).
 
Zadávaná čekatelství: CAJC  může být  udělen ve třídě mladých  jedinci se známkou V1 CAC  může být udělen jedincům ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V1 Res. CAC  může být udělen jedincům ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V2
 
Zadávané tituly :
Titul Nejlepší štěně může být udělen jedinci z konkurence VN1 Titul Nejlepší dorost může být udělen jedinci z konkurence VN1 Titul Nejlepší mladý jedinec - BOJ může být udělen jedinci z konkurence V1 CAJC  Titul Nejlepší veterán - BOV může být udělen jedinci z konkurence se známkou V1   Titul Nejlepší veterán - BOV bude udělován ve třídě veteránů vítězi z konkurence pes, fena se známkou V1   Titul Nejlepší pes a fena může být udělen jedinci z konkurence V1 CAC psu i feně Titul BOB – do soutěže nastupují pes i fena se známkou V1 CAJC, pes i fena se známkou V1 CAC Nejlepší pes a fena  a pes i fena V1 ze   třídy veteránů a pes i fena V1 ze   třídy čestné Titul BOS -  do soutěže nastupují všichni účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal  titul BOB
 
Udělení titulů a čekatelství není nárokové ! 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavní pro dané plemeno stáří požadovaného pro zařazení do třídy. .Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení ČMKU. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, bude vstupné použito k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit vstupné i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na výstavu). Je zakázáno upravovat psa v prostorách výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost tetování nebo čipu předem. Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla nebo čipu.
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 . Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.  
 
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
 
- průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (tř. štěňat, dorostu) - očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním proti vzteklině PROTEST: Protest proti verdiktu rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny ve výši 900,- Kč u ředitele výstavy, která při rozhodnutí výstavního výboru v neprospěch vystavovatele propadá.
 
Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat: vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy pro řádný průběh výstavy musí zpracovat jeho osobní data obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU.
 
ZPŮSOB PLATBY:  1. Bankovním převodem na účet KPPP u FIO Bank: 2701662057/2010 (variabilní symbol 28032020) 2.  Vkladem  na účet KPPP u FIO Bank: 2701662057/2010  (variabilní symbol 28032020)
 
Příspěvky na reklamu v katalogu: Příspěvek      1 strana   500,- Kč      1/2 strana  250,- Kč Příspěvek podnikatelského subjektu  smluvní
 
.
 
Přihlášky a informace: Světlana Rosenthalová, tel. 775 600 766, email: pekingeseklub@seznam.cz

 online přihlášení na výstavu je přes DOGOFFICE!    http://dogoffice.cz/
 

Rubriky